การอบรม “กฎหมายความปลอดภัยในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เข้ารับการอบรม “กฎหมายความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยวิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดน่าน (ภาพกิจกรรม)