การอบรม “กฎหมายความปลอดภัยในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เข้ารับการอบรม "กฎหมายความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยวิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดน่าน (ภาพกิจกรรม)

อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนแกนนำโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย…

ต้อนรับคณะสโมสรโรตารี

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564  คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ต้อนรับคณะสโมสรโรตารี    พระโขนงและสโมสรโรตารีน่าน สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องดนตรีและทางคณะได้มอบเครื่องดนตรีให้แก่ตัวแทนนักเรียน เพื่อใช้ในการแสดงความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์ต่อไป

ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนคนคุณธรรมและค่ายยุวชนคนคุณธรรม ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนคนคุณธรรมและค่ายยุวชนคนคุณธรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักเรียน สร้างภาวะผู้นำ ปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักเรียน ภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ…

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ โรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปัญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ โรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปัญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และทิศทางการขับเคลื่อนของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ…

มอบเครื่องช่วยฟังให้แก่นักเรียนหูหนวกให้กับนักเรียน กลุ่มบกพร่องทางการได้ยิน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้รับความอนุเคราะห์ จากมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบเครื่องช่วยฟังให้แก่นักเรียนหูหนวกให้กับนักเรียน…

รับบริการตรวจวัดการได้ยิน และทำพิมพ์หู

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้รับความอนุเคราะห์ จากมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์…

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จากคณะกรรมการประเมินศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับทีมบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จากคณะกรรมการประเมินศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับทีมบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดน่าน…

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 16.00 น. โงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ…