การอบรม “กฎหมายความปลอดภัยในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เข้ารับการอบรม “กฎหมายความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยวิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดน่าน (ภาพกิจกรรม)

อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนแกนนำโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลภูเพียง (ภาพกิจกรรม)

ต้อนรับคณะสโมสรโรตารี

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564  คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ต้อนรับคณะสโมสรโรตารี    พระโขนงและสโมสรโรตารีน่าน สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องดนตรีและทางคณะได้มอบเครื่องดนตรีให้แก่ตัวแทนนักเรียน เพื่อใช้ในการแสดงความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์ต่อไป