รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 15 กันยายน 2564 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา นำโดย ว่าที่พันตรี สุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน