ประกาศงดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site และจัดการเรียนการสอนรูปแบบปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู (On-hand) หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (On-Line)