เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เปิดเรียนปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 1 โดยปฏิบัติตามมารตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เริ่มตั้งแต่จุดรับการวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดลงทะเบียนไทยชนะ จุดซักประวัติและคัดกรองสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก อบต.ฝายแก้ว ร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน จุดตรวจโรคผิวหนัง จุดตรวจและฆ่าเชื้อสัมภาระ และจุดรับรายงานตัวเข้าหอนอน (ภาพกิจกรรม)