เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เปิดเรียนปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 1 โดยปฏิบัติตามมารตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เริ่มตั้งแต่จุดรับการวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดลงทะเบียนไทยชนะ จุดซักประวัติและคัดกรองสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข …

เตียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

คณะผู้บริหาร ครู และบุคคลากรโรงรียนน่านปัญญานุกูล ได้มีการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของหอนอน /ห้องเรียน/โรงอาหาร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID – 19 ) เพื่อต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนในวันที่ …