ต้อนรับคณะสโมสรโรตารี ทำกิจกรรม CSR

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ให้การต้อนรับคณะสโมสรโรตารี ทำกิจกรรม CSR บริจาคหม้อก๋วยเตี๋ยวอนามัย ตามโครงการ …

ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียนในเครือข่าย ภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ …

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล (ภาพกิจกรรม)