ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วิทยาลัยสงฆ์น่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 25กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วิทยาลัยสงฆ์น่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมโรงเรียน ในการศึกษาดูงานการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นอาชีพเพื่อการมีงานทำและฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย …

ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 10.00 น. – 15.00 น. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว …

คณะนักวิชาการสาธารณสุขศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ คณะนักวิชาการสาธารณสุขศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมโรงเรียน ในการศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ภาพกิจกรรม