ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วิทยาลัยสงฆ์น่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน

Spread the love

เมื่อวันที่ 25กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วิทยาลัยสงฆ์น่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมโรงเรียน ในการศึกษาดูงานการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นอาชีพเพื่อการมีงานทำและฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย ภาพกิจกรรม