ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีสู่โคกหนองนาโมเดล

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา8.30-10.30 น. นางสาวชญาณ์ธินิดา บัวผัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนโรงเรียนร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีสู่โคกหนองนาโมเดล ในพื้นที่ตำบลน้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง

ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วิทยาลัยสงฆ์น่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 25กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วิทยาลัยสงฆ์น่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมโรงเรียน ในการศึกษาดูงานการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นอาชีพเพื่อการมีงานทำและฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย …