ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

Spread the love

เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 10.00 น. – 15.00 น. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว จากสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาน่านเขต 1 เป็นผู้ประเมิน นิเทศ ตรวจสอบ การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน นอกจากนั้นยังเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย ภาพกิจกรรม