ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 10.00 น. – 15.00 น. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว …