นิเทศ ตรวจสอบการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

Spread the love

เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้ให้การต้อนรับ นางสาวพรพรณ ณ ลำพูน ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาน่านเขต 1 เป็นผู้นิเทศ ตรวจสอบ การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน (รายละเอียด)