นิเทศ ตรวจสอบการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้ให้การต้อนรับ นางสาวพรพรณ ณ ลำพูน ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาน่านเขต 1 …