กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2564 สร้างเสริมทักษะชีวิต แบบบูรณาการ พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ในฐานที่ออกแบบมาอย่างหลากหลายเช่น กิจกรรมฐานประสาทสัมผัส ,กฎและคำปฏิญาณ, ปีนป่าย, ปฐมพยาบาล, …