อบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และเผชิญเหตุแผ่นดินไหวเบื้องต้น

Spread the love

   เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และเผชิญเหตุแผ่นดินไหวเบื้องต้น เพื่อให้คณะครูและบุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล มีความรู้ทักษะเมื่อเกิดอัคคีภัย ภาพกิจกรรม