ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนคนคุณธรรมและค่ายยุวชนคนคุณธรรม

Spread the love

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนคนคุณธรรมและค่ายยุวชนคนคุณธรรม โดยภายในค่ายดังกล่าว มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมสมาธิเพิ่มปัญญา, กิจกรรมสัมพันธ์, กิจกรรมสร้างความตระหนักในความรักชาติ รักท้องถิ่น, กิจกรรมถอดบทเรียนหลังเรียนรู้, กิจกรรมระดมความคิด ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ การจัดกิจกรรมครั้งนี้สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักเรียน สร้างภาวะผู้นำ ปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี ภาพกิจกรรม