กิจกรรมวันลอยกระทงและกิจกรรมนันทนาการหอนอน

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี นายสมพงษ์  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การประกวดกระทง การประกวดนายนพมาศ ได้จัดกิจกรรมนันทนาการหอ …

บริษัทไฟฟ้าหงสาสนับสนุนงานอาชีพ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดยนายวุฒิพงษ์ เนตรวิชัย หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสายส่งน่าน พร้อมทีมงาน ร่วมกิจกรรมในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 …

ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพื่อเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยมีคณะกรรมการจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ภาพกิจกรรม