โรงเรียนเครือข่ายศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มอำเภอภูเพียงจำนวน 12 โรงเรียนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยเข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ทั้ง 7 ฐานการเรียน การนี้ีมีนักเรียนและครูแกนนำให้ความรู้และพาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพกิจกรรม