ประชุมโรงเรียนเครือข่าย

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมการประชุมโรงเรียนเครือข่ายการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมีการรับฟังการบรรยายแนวทางการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยนางสาวกฤติยา ขัติยะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต…