ร่วมคัดเลือกตัวแทนนักกีฬากลุ่มอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

Spread the love

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมคัดเลือกตัวแทนนักกีฬานักเรียนกลุ่มอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดน่าน