ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เพื่อเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยมีคณะกรรมการจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ภาพกิจกรรม