การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล (Individual Transition Plan : ITP)

เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2563 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล (Individual Transition Plan : ITP) สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รุ่นที่ 4 มีคณะครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูลและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านเข้าร่วมจำนวน 40 คน รหัสหลักสูตร 62075 โดยมีนางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง มีชั่วโมงการพัฒนาจำนวน 22 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

ภาพกิจกรรม