โรงเรียนเครือข่ายศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มอำเภอภูเพียงจำนวน 12 โรงเรียนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยเข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ทั้ง 7 ฐานการเรียน การนี้ีมีนักเรียนและครูแกนนำให้ความรู้และพาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพกิจกรรม

ประชุมโรงเรียนเครือข่าย

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมการประชุมโรงเรียนเครือข่ายการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมีการรับฟังการบรรยายแนวทางการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยนางสาวกฤติยา ขัติยะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โรงเรียนเครือยข่าย และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนงานอาชีพ 7 ฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ภาพกิจกรรม

โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนและครู ร่วมกิจกรรม โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน