การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้ ตามแนวทางของวอลดอร์ฟ

Spread the love

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑ พฤษจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา และการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้ ตามแนวทางของวอลดอร์ฟ ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

https://photos.app.goo.gl/ihHJNAwj2VQ4kq196