ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student care system)
ประเภทบุคคล : นักเรียน ครู